۱۳۹۰ مرداد ۱۹, چهارشنبه

خطاب به آانهایی که می خواهند در انتخابات شرکت کنند   
اَیا آن کس که می خواهی دهی رأی               به تشویق دموکراسی کنی سعی
بیا قیژک برایت مو شکافد                          حکایت از ندامتها ببافد
که قیژک هم زمانی رأی می داد                   ز تحریم چی، دهانی سخت می گاد
و رأیش خاتمی یا موسوی بود                     که از کابوس دکتر ا.ن. نیاسود
چه شد پس، آن همه امّید فردا؟                     سخنرانی، همایش، شور وغوغا
و آن صفهای طولانیّ ِ مردم                        برای دادن رأیی که شد گم
کسی آمد شمرد این رأی ما را؟                    کسی بودش به تخمش، ثبت آرا؟
چه فکری کردی و چی آخرش شد                به جای کدخدا، مهتر، خـَرَش شد
که ملـّت رأی بر سبزی بدادند                      به جایش در خـَلای ا.ن. فتادند
نکردی توبه از «اصلاح» بازی؟                 به مادرقحبگان تا کی بسازی؟
اَیا آن کس که می باشی مردّد                      شنو قیژک چه می گوید مجدّد
نکن رأیت به صندوق ولایت                      همان بـِه افکنی در مستراحت
اگر هم پا به صندوقی فِتادت                       بر آن برگه نویسی «کسّ خوارت» ! قیژک کولی
مرداد ١٣٩٠

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر