۱۳۹۱ خرداد ۱۸, پنجشنبه

کمبود آخوند - مدیر حوزه‌های علمیه گفت سی هزار مسجد ایران بدون روحانی است!
 
راه حلهای پیشنهادی برای این تنها معضل جامعه و چالشهای هر یک:

راه حل مدیر حوزه ها - سی هزار آدم وقیح مفتخور دروغگوی پرچانۀ مادرقحبه را پیدا کنید و با پرداخت پول یامفت نفت به کسب تحصیلات (!؟) حوزوی ترغیب کنید.

چالش - من نگرانیم این است که همین جوری هم، بدون سی هزار آخوند صفر کیلومتر، مملکت به اندازۀ کافی تیر چراغ برق ندارد برای روز مبادا (که هر چه زودتر بادا!)

راه حل بنده - این سی هزار مسجد بی روحانی را خراب کنید و جایش مدرسه بسازید که هم آلودگی صوتی کمتر شود، هم به جای تحمیق مردم، تعلیم رواج پیدا کند.

چالش - متأسفانه این باعث می شود که مردم بیشتری در خیابانها در جستجوی توالت شاش بند شوند و مسافران بیشتری دل درد بگیرند، چرا که به قول عبید زاکانی، مسجد گوزگاه مسافران است.


قیژک کولی
خرداد ١٣٩١