۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۶, شنبه

نئاندرتالها و انواع و اقسام انسان ریختها در ایران


اخیراً در خبرها آمده بود که « نئاندرتالهای ایرانی بیدار می شوند! » مقاله ای بود در بارۀ اکتشافات جدید فسیلها و بقایای انسانهای نئاندرتال در ایران. تحقیقات نشان می دهد که نئاندرتالها واقعاً بیدار شده اند:

 


اما مهمتر این که گونه های مختلف انسان ریختها یا به قول دانشمندان، « هومو » ها هم بیدار شده اند و راست راست در ایران راه می روند. وب سایت سیکی لیکس این نمونه ها را شناسایی کرده است:

هومو خِرِفتوس
هومو دقیانوس


هومو هفت خط
هومو زردمبوس
هومو گامبوس


هومو جاکش
هومو (هوموی خالی!)
هومو آورین آورینوس


هومو منحرفوس

و این که البته هومو نیست، چون ریختش هم انسانی‌ نیست. خود شامپانزه است:

قیژک کولی
اردیبهشت ١٣٩١