۱۳۸۹ اسفند ۱۹, پنجشنبه

وزیر لاطائلات


ای حیدر عنتر نما              تا کی رَوی بر نـِرو ما

انـّا فتحنا الخـَلا                 بــِکــّن تو این شرّت ز ما  
   
ای مصلح حمّال ما              جفت کرده ای از فتنه ها  
رنگ رُخت چون گچ شده     
از آن خرید عید ما   
   
گفتی که آمریکا بُوَد             اسپانسر طغیان ما

دست کثیف صهیونیزم          بیرون زده از پشت ما 


ای دوره دیده در کـُره          شاگرد خنگ روسها 
حقــّا که کافر هر که را        بر کیش خود داند، خدا


ای بی خبر مانده ازاین        مجموعۀ بیدار ما
جفتک مزن، خَـرغـَلت مرو   درعمق این تاریخ ما


کردی رصد سرویسها          کنکاش کردی جزوه ها
ای خود دهن سرویس شده     از موج وحشتناک ما


گفتی برآیندش چه بود          این فتنۀ هشتاد و هشت؟ 
باشد که در کونت رَوَد         کـُلّ برآیند، ای بلا!


ریزش نه از مردم بُوَد         ای کودن پرمدّعا
بنگر که می رُمبد نظام         کلّ بنا رفته به گا


« گویی مرا چون می روی    گستاخ و افزون می روی
بنگر که در خون می روی     آخر نگویی تا کجا؟»


گویم ترا خوش می روم         تا آخر خط می روم
جایی که جز نعش شما          بر جا نماند، ای خدا!     قیژک کولی
اسفند ١٣٨٩


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر