۱۳۹۰ تیر ۲۷, دوشنبه

درد دل زن احمدی نژاد (اعظم خانوم) با زن همسایه (اکرم خانوم)
زن همسایه (اکرم خانوم):
« اعظم جونم، چه ت شده؟            محمود آقا چت شده؟
سِگرمه هات تو همه                    قیافه ت درد و غمه
بگو دلت خنک شه                      سبک شه، بادکنک شه »


زن احمدی نژاد (اعظم خانوم):
« همساده جون، چی بگم؟             از کجا و کی بگم؟
محمود جونم شاکیه                     چند روزه که قاطیه
انتخابات نزدیکه                         کفگیرمون تهِ دیگه »


اکرم خانوم:
« انتخابات به دیگ چه؟               به کفگیرو به دیس چه؟
کامپیوتر که دارین                      نتایجو در آرین »


اعظم خانوم:
« انتخابات پول می خواد             هزار تا بامبول می خواد
این بار رقیب زرنگه                  خیال نکن مشنگه »


اکرم خانوم:
« محصولی که تاجره                 خرپوله، تیلیاردره
مشکل پول که حلـّه                    پولشو می ده یه کلـّه »


اعظم خانوم:
« مشکل یکی دو تا نیست           هیچ کاری روبه را نیست
همه دارن می چاپن                   هر چیزی رو می قاپن
برادر قاچاقچی                        قبیلۀ کومانچی
آرم سپاهو بسته                       دم سوراخ نشسته
هی می بره می آره                  هی می بره می آره »


اکرم خانوم:
« وای که چه حالی داره           هی می بره می آره »


هر دو با هم، همراه با حرکات موزون:
« هی می بره می آره              هی می بره می آره
وااااای چه حالی داره »


اعظم خانوم:
« محمود می خواد بمونه         اِسی رو جاش بشونه
این همه طرح که کرده            هنوز تا بیخ نکرده:
یارانۀ هدفمند                        قبض برق با آب قند
کنترل خانوار                       با کاپوت سوراخدار
توسعۀ باغ ْشهر                    وزارت ناز و قهر
انرژی هسته ای                    پخش می کنه بسته ای                    
غلبه بر غـَربیا                      با خوردن لوبیا
موشکهای نامه بر                  لولوهای ممه بَر
مدیریّت به دنیا                      با رمالـّا جنـّیا
نابودی اسرائیل                     پایتختی ِ اردبیل 
مقدّمات ظهور                      نبش تمام قبور
فلفل نبین چه ریزه                 طرحه که هی می ریزه »


اکرم خانوم:
« وای که چقد طرح داده         طرح دونتو جر داده
اِسی که خیلی ماهه               خوش تیپ و روبه راهه
من که بهش رأی می دم          حتـّی بگه جون می دم
محمود آقا با اسی                  نه هر کس و ناکسی! »
                  
اعظم خانوم:
« محمود من زرنگه              نترسه، اهل جنگه
می گن که لاف زننده است       من می دونم کـُننده است
دشمن ولی زیاده                  سواره و پیاده
اگه سیّد بذاره                      چوب لا چرخش نذاره
کاری کنه کارستون               سمنان بشه گلستون
محمود من نابغه است            نبوغش بی سابقه است
یار امام زمانه                     ناجی این جهانه
سیّد حسودیش شده               غرورش ریش ریش شده
کارش شده انگولک              جیغ جیغ و هی جنغولک »                


اکرم خانوم:
« چشم حسود کور بشه         رَوونۀ گور بشه 
جزّ جیگر بگیره                  بیفته زود بمیره »


هر دو با هم، همراه با حرکات موزون که تندتر تندتر می شود:
« جزّ جیگر بگیره               بیفته زود بمیره
جزّ جیگر بگیره                  بیفته زود بمیره
.... »


قیژک کولی
تیر ١٣٩٠

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر