۱۳۹۰ آبان ۲۸, شنبه

آیا می دانید محصول فوق محرمانۀ زاغۀ مهمات ملارد سپاه چه بود؟وب سایت سیکی لیکس مدارکی محرمانه از درون سپاه به دست آورده که نشان می دهد محصول فوق محرمانه سپاه در زاغۀ مهمات ملارد برای جنگ با آمریکا و اسرائیل چه بوده است:

اکسیر طول عمر برای مقام معظم رهبری

این اکسیر که تنها با شیاف باید استعمال شود، هنوز در مرحلۀ آزمایش است. در حال حاظر سپاه آن را روی جنتی آزمایش می کند که خوب جواب داده است. سپاه اکسیر جنتی را با نشادر و آمفتامین مخلوط کرده، و این ترکیب، همان طور که از سکنات و وجنات و حرکات جنتی پیداست، بسیار انرژی زاست؛ گرچه اثر جانبی اش این است که باعث سوزش فراوان و مداوم  در محل استعمال شده و به همین علت صدای جنتی را زیرتر وزیرترکرده است. 

مقام معظم رهبری به صدای بم خودشان خیلی علاقمند هستند، چنان که هر روز چفیه مبارکشان را به گردن می اندازند و چند ساعتی جلو آینه سخنرانی می کنند و آمریکا و اسرائیل و فتنه گران و کلاً دشمن را می کوبند.  به همین دلیل، ایشان اکسیرنشادری جنتی را نپسندیده و به سپاه فرمان داده اند که اکسیر مخصوص ایشان را با تریاک ترکیب کند. سپاه مدتی است که اکسیر تریاکی را روی مهدوی کنی آزمایش می کند. ولی اکسیر جواب نداده و باعث فرتوتی بیشتر کنی شده، چنان که حالا، به قول ما آذریها، از زیر نفس می کشد. 
   
لازم به ذکر است که اکسیر طول عمر سپاه فرمول پیشرفتۀ اکسیری است که آمریکاییها به رونالد ریگان می دادند. گرچه آن اکسیر حالا پیش و پا افتاده، طول عمرریگان را زیاد کرد، ولی دردی از مغزش دوا نکرد و آخرها پاک مشاعرش مختل شده بود (گرچه به قول ملانصرالدین، جوانیش هم پخی نبود.) 

در میان اسنادی که تیم احمدی نژاد از وزارت اطلاعات بلند کرده، مدارکی مربوط به اکسیر طول عمر هم بوده است. گزارشها حاکی از این است که مشایی اکنون مشغول آزمایش فناوری شیافی روی اجنه است که آنها را بسم الله پروف کند و به یاری آنها تقلبات انتخاباتی و اختلاسات اقتصادی چشم گیرتری را در آینده اجرا کند.


قیژک کولی
آبان ١٣٩٠

۱ نظر: